Accessibility Tools

ศาลแพ่งพระโขนง
Phra Khanong Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งพระโขนง

คำถาม-คำตอบคดีจัดการมรดกimage

A

- ต้องเป็นกรณีที่ผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านขณะถึงแก่ความตายอยู่ใน 1)เขตประเวศ หรือ 2)เขตสวนหลวง หรือ 3)บางนา หรือ 4)เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เท่านั้น หรือ
- ต้องเป็นกรณีที่ผู้ตายซึ่งเป็นเจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย แต่มีทรัพย์มรดกตั้งอยู่ใน 1)เขตประเวศ หรือ 2)เขตสวนหลวง หรือ 3)บางนา หรือ 4)เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เท่านั้น

A การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้านไม่จำเป็นต้องมีทนายความดำเนินการให้ก็ได้ ทายาทสามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานอัยการสูงสุด (หลักเมือง)

A เฉพาะกรณีที่ทายาทจัดเตรียมเอกสารครบถ้วน และทายาททุกคนให้ความยินยอมในการขอตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการมรดกครบทุกคนเท่านั้น

A ตั้งอยู่ที่อาคารหลักเมือง ชั้น 1 ถนนหน้าหับเผย กรุงเทพมหานคร 10200 (ตั้งอยู่ระหว่างศาลฎีกาและศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร)เบอร์โทรศัพท์ 02-222-8121 ต่อ 102-105

A

1. บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านที่ประทับตราจำหน่ายตายของผู้ตายที่เป็นเจ้ามรดก
2. มรณบัตรของผู้ตาย
3. ทะเบียนสมรสของผู้ตาย
4. หนังสือข้อมูลทะเบียนครอบครัวของผู้ตาย จะระบุถึงการสมรส, การหย่า, การรับรองบุตร, การรับบุตรบุญธรรมของเจ้ามรดก(ขอคัดได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่ง)
5. มรณบัตรของบิดามารดาเจ้ามรดก (ขอคัดได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่ง)
6. บัญชีเครือญาติ (ทายาท) (ทางสำนักงานอัยการจะจัดทำให้)
7. หนังสือให้ความยินยอมของทายาท(ทางสำนักงานอัยการจะดำเนินการให้พร้อมทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของทายาทผู้ให้ความยินยอมหรือในกรณีให้ความยินยอมนอกสำนักงานอัยการฯ(ตามตัวอย่างหนังสือให้ความยินยอมของทายาท)ต้องมีข้าราชการรับรองการลงลายมือชื่อพร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง
8. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของผู้ตาย
- กรณีเป็นสมุดบัญชีเงินฝาก ใช้หน้าที่มีชื่อเจ้าของบัญชี และยอดเงินล่าสุดที่มีการปรับสมุดแล้ว
- กรณีโฉนดที่ดิน ใช้สำเนาขนาด A4 เท่านั้น
- กรณีรถยนต์ที่ติดสัญญาเช่าซื้อ ใช้สัญญาเช่าซื้อและคู่มือรายการจดทะเบียนรถยนต์
- กรณีผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ ให้แนบพินัยกรรม และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่ระบุในพินัยกรรมด้วย
9. เอกสารการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
10. กรณีทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตายก่อนผู้ตายที่เป็นเจ้ามรดก
- ถ้าทายาทผู้นั้นเป็นโสด ให้คัดหนังสือข้อมูลทะเบียนครอบครัว เช่นเดียวกับเจ้ามรดก ตามข้อ 4
- ถ้าทายาทผู้นั้นมีผู้สืบสันดานให้เตรียมเอกสาร ตามข้อ 7

A ต้องใช้สำเนาเอกสารตาม Q.5 ข้อ 1 ถึง ข้อ 10 อย่างละ 3 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาหมึกน้ำเงินเท่านั้น

A ทายาทผู้ให้ความยินยอมจะต้องจัดทำหนังสือให้ความยินยอมตามเอกสารที่ลงในเว็บไซต์ศาลแพ่งพระโขนง และต้องมีข้าราชการรับรองการลงลายมือชื่อพร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง

A ทายาทผู้ให้ความยินยอม ต้องลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมโดยมีพยานรับรองลายมือชื่อ ดังนี้ สำหรับทายาทซึ่งอยู่ในเมืองที่มีสถานกงสุลประจำประเทศไทย ต้องให้กงสุลนั้นเป็นพยาน แต่สำหรับในเมืองที่ไม่มีสถานกงสุลประจำประเทศไทย ต้องให้เจ้าพนักงานโนตารีปับลิกหรือแมยิสเตร็ดหรือบุคคลอื่น ซึ่งกฎหมายแห่งท้องถิ่นตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้น และต้องมีใบสำคัญของรัฐบาลต่างประเทศที่เกี่ยวข้องแสดงว่าบุคคลที่เป็นพยานนั้นเป็นผู้มีอำนาจกระทำการได้ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47 วรรคสาม

A ผู้ร้องสามารถใช้แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร หรือ ทร.14/1 ของบิดาหรือมารดาของผู้ตายได้ โดยสามารถขอคัดถ่ายเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่ง

A ค่าธรรมเนียมศาล (ค่าขึ้นศาล) 200 บาท

A สอบถามรายละเอียดขั้นตอนวิธีการเตรียมตัวเบื้องต้นกับหน่วยงานสำนักงานอัยการสูงสุดที่รับเรื่อง และภายหลังจากยื่นเรื่องต่อสำนักงานอัยการสูงสุด (หลักเมือง) เป็นเวลา 2 เดือน หากไม่มีผู้ใดติดต่อไปยังผู้ร้อง ให้ผู้ร้องติดต่อมายังหมายเลขโทรศัพท์ 02-222-8121 ต่อ 102-105, 113 เพื่อสอบถามสถานะคดี

- ให้ผู้ร้องหรือพยานมาศาลตามกำหนดวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้
- นำต้นฉบับเอกสารที่ประสงค์จะอ้างเป็นพยานหลักฐานทั้งหมดมาแสดงต่อศาลในวันนัด

A ภายหลังจาก 10 วันทำการ นับแต่วันที่มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ผู้ร้องสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเบื้องต้น ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลแพ่งพระโขนงว่า สามารถคัดถ่ายคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้หรือไม่ ที่โทรศัพท์สอบถามที่เบอร์ 02-745-5901-9 ต่อ 240, 241 และเมื่อพ้นกำหนด 1 เดือนนับแต่วันที่นัดไต่สวนและมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลให้ออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดได้

- ค่ารับรองคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ฉบับละ 50 บาท
- ค่าหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ฉบับละ 50 บาท

A สำหรับคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกผู้ร้องสามารถรับเอกสารในวันที่ยื่นขอคัดถ่ายได้ ส่วนหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด ผู้ร้องสามารถสอบถามได้ที่งานเก็บสำนวนคดีแดง โทรศัพท์หมายเลข 02-745-5901-9 ต่อ 281, 282