ศาลแพ่งพระโขนง
Phrakhanong Civil Court
News
ข่าว
ศาลแพ่งพระโขนงได้นำกระบวนการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการนั่งพิจารณาคดีตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดี ทางอิเล็กทรอนิกส์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) (ฉบับที่ ๔) ศาลแพ่งพระโขนงจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคดี ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน(กรณีกลุ่มศาลแพ่ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลแพ่งพระโขนง ร่วมกับธนาคารออมสิน หารือมาตรการพิเศษในการเชิญชวนคู่ความให้เข้าสู่การไกล่เกลี่ยออนไลน์เพิ่มมากขึ้น นายอดุลย์ ขันทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง จัดประชุมประสานความร่วมมือกับธนาคารออมสิน เกี่ยวกับการนำระบบไกล่เกลี่ยออนไลน์มาใช้ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ศาลแพ่งพระโขนง จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการคดี ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๙ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

  

  
  
 
  
 
  
  

 
 
 

  

     
 

     

 

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

+

ปฏิทินกิจกรรม